Khoiye Tdoen Gyah

Basic Kiowa Language

 

Leave a Reply